Katalog informacij javnega značaja

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA

Naziv: Zdravstveni dom Ptuj
Sedež: Potrčeva ulica 19a, Ptuj
Ustanovitelj: Mestna občina Ptuj in občine Destrnik, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Videm, Zavrč, Žetale

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec.
Telefon: +386 (0)2 787 15 00
Fax: +386 (0)2 787 16 01
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.

ODGOVORNA URADNA OSEBA
Metka Petek Uhan, direktor

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA
december 2005

DATUM ZADNJE SPREMEMBE
Navedeno na koncu kataloga

KATALOG JE DOSTOPEN
Spletno mesto: http://www.zd-ptuj.si/
DRUGE OBLIKE KATALOGA
Oblika: tiskana
Dostopna: v tajništvu na sedežu od 8.00 do 14.00 ure

 

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

1.ORGANOGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

a) OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
 • preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami;
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni, vključno s poglobljeno diagnostiko in terapijo na področju ortodontije, pedontologije, paradontologije, oralne kirurgije in stomatološke protetike;
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
 • nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
 • zdravstvene preglede športnikov;
 • zdravstvene preglede nabornikov;
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 • mrliško pregledno službo
 • diagnostične in terapevtske storitve;
 • oskrbo z zdravili za potrebe zavoda;
 • vzdrževanje objektov, opreme in drobnega inventarja v upravljanju zavoda
 • strokovne in svetovalne storitve s področja finančnih pravnih in administrativnih zadev za potrebe zdravstvenega zavoda in zasebne zdravstvene dejavnosti

b) SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

V skladu z 9. členom Statuta Zdravstvenega doma Ptuj se zdravstvena dejavnost opravlja v naslednjih organizacijskih enotah osnovnega zdravstvenega varstva:

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
ZOBOZDRAVSTVO

Skupna dela, ki so potrebna za delovanje javnega zavoda opravljajo:

SPLOŠNO FINANČNO IN RAČUNOVODSKI SEKTOR
SLUŽBA VZDRŽEVANJA

c) ORGANOGRAM

Organogram zdravstvenega doma Ptuj lahko najdete na spletni strani Zdravsvenega doma Ptuj

2. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Metka Petek Uhan, direktor
Telefon: 02 771 25 11
Fax: 02 779 06 91
Naslov: Potrčeva 19a, Ptuj
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

3.SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

Državni predpisi:

Predpisi EU:

Predpisi lokalne skupnosti:

 

4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV

Povezava na državne registre predpisov:
ˇ Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS
ˇ Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS

Povezava na EU portal:
ˇ Predlogi predpisov na portalu Evropske unije

Povezava na lokalni register predpisov:

 

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

- Poslovna in finančna poročila

 

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zavod ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov. Druge uradne ali javne storitve, ki jih vodi zavod:

1. Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

3. Odločanje o pritožbo posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIM ORGAN UPRAVLJA

Zdravstveni dom Ptuj vodi katalog osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

- ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

 

8. SEZNAM DRUGIH INFORMATOZIRANIH ZBIRK PODATKOV

8.1 Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

8.2 Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo. 

8.3 Ime zbirke:  Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo
.

 

9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

- Statut javnega Zavoda zdravstveni dom Ptuj

- Javna naročila

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (3)

 

III. DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:
ˇ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 z vsemi spremembami in
ˇ Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 z vsemi spremembami in dopolnitvami)


III. 1. DOSTOP NA SPLETNI STRANI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletnih straneh zavoda http://www.zd-ptuj.si/
Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki.

III. 2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bodo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, preko telefona, po pošti ali po elektronski pošti.
Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed razlogov iz 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis. 

III. 2.1. Ustna zahteva


Ustno zahtevo lahko vložite:

   • ˇ osebno na sedežu zavoda, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro. Ustna zahteva je brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve.
   • ˇ telefonsko na številki (02) 7871622. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Tudi v tem primeru je zahteva brezplačna in takse prosta, vendar je pravno varstvo v primeru zavrnitve zahteve za dostop do informacije javnega značaja možno samo na podlagi pisne zahteve. 

    III. 2.2. Pisna zahteva

    Pisno zahtevo lahko vložite:
   • na zapisnik, ki ga na vašo zahtevo sestavi odgovorna oseba na sedežu zavoda, Potrčeva 19a, 2250 Ptuj, vsak delovnik med 08.00 in 14.00 uro.
   • po pošti na naslov Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj. Zahteva mora vsebovati podatke o vlagatelju oziroma podatke o zastopniku ali pooblaščencu ter originalno pooblastilo. Prosilec mora navesti, katero informacijo želi pridobiti in na kakšen način se želi z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis).
   • po elektronski pošti, ki jo pošljete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. . Elektronska zahteva se obravnava kot pisna, če elektronsko sporočilo varno elektronsko podpisano. V nasprotnem primeru se zahteva obravnava kot ustna zahteva.

 

III. 3. Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

   • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: V zgradbi so dvigala, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk) .    

    III.  4. Delni dostop

     

    Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

    Ob vložitvi pisne zahteve je potrebno plačati upravno takso. V tem primeru mora zavod o zahtevi odločiti v roku 20 dni. Če to ni možno lahko s posebnim sklepom rok za odločanje podaljša za največ 30 dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod ne more obravnavati, vlagatelja pozove, da jo dopolni. V primeru zavrnitve pisne zahteve, ima vlagatelj pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Če vlagatelj zahteve smatra, da mu je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki jo je zahteval, je zavod dolžan o ponovni zahtevi odločiti v roku 3 dni.

    III.  5.  STROŠKOVNIK CENIK

    Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo materialni stroški posredovanja v skladu s cenikom.

    1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,

    2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,

    3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,

    4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,

    5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,

    6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

    7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

    8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,

    9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,

    10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,

    11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,

    12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,

    13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

    14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,

    15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

    Stroškovnik odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja:
    Cena odbiranja ali priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) X (cena ure dela).
    Cena ure dela se določi glede na zapletenost odbiranja in priprave dokumentov in sicer
    - posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (referenta) s V. stopnjo izobrazbe: 7.51 EUR,
    - posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (višjega referenta) s VI. Stopnjo izobrazbe: 8.76 EUR,
    - posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz neinformatizirane zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani uslužbenca (podsekretarja) s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe: 19.61 EUR,
    - poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.
    Zneski določeni v ceniku oz. stroškovniku ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost veljavnim na dan izstavitve računa.

    Opomba: K stroškovniku posredovanja informacija javnega značaja je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo dalo soglasje dne 30.8.2012, št. soglasja 090-54/2012/33

     

    IV. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

    - ordinacijski čas zdravnikov in zobozdravnikov
    - podatki o dežurnih zdravnikih
    - čakalne dobe

 Datum zadnje posodobitve: