Varstvo pacientovih pravic

Varstvo pacientovih pravic

Spoštovani pacienti!

Na podlagi določil Zakon o varstvu pacientovih pravic (v nadaljevanju zakon) lahko vložite prvo zahtevo za varstvo pacientovih pravic zaradi:

1. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev – rok za vložitev je 15 dni od domnevne kršitve,
2. neustreznega ravnanja  zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe – rok za vložitev je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

Prva zahteva se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov , če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

POSTOPEK VLOŽITVE ZAHTEVE ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC
Če ste nezadovoljni z zdravstveno oskrbo ali odnosom zdravstvenega delavca,  bomo nesporazum poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili. Če z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni , lahko vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

KAKO LAHKO VLOŽITE ZAHTEVO?
Ustna zahteva: vložite jo pri vodstvenem delavcu službe v času uradnih ur, sprejme se jo na zapisnik. Ustno zahtevo lahko vložite tudi v tajništvu ZD Ptuj (vsak dan od 8,00 do 14,00 ure) tako, da izpolnite že pripravljen obrazec zapisnika. Pisna zahteva: se lahko vloži na obrazcu pisne zahteve  v tajništvu zavoda ali pri pristojni osebi.

Če pisna zahteva ni vložena na predvidenem obrazcu, mora imeti naslednje podatke:

  • ime in priimek ter prebivališče pacienta, telefon, elektronska pošta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih (ime in priimek, delovno mesto),
  • ime in priimek drugih udeleženih oseb,
  • čas in kraj domnevne kršitve pravic, morebitne posledice kršitve, morebiten predlog za rešitev spora

Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, Vas bomo pozvali, da zahtevo v določenem roku dopolnite (4. odst. 60. čl zakona) Pisne zahteve ne bomo obravnavali (4. odst. 60 čl.zakona)

  • če se iz nje ne da razbrati kdo jo je vložil,
  • če je žaljiva ali prepozna.

Za sprejemanje zahtev za kršitve pacientovih pravic so odgovorne vodstvene osebe v službah zdravstvenega doma. Vsi kontaktni podatki so v organogramu ...

Vašo pisno ali ustno prvo zahtevo bomo obravnavali v skladu z določili zakona in internega pravilnika. Če z rešitvijo ne boste zadovoljni , lahko na Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic vložite drugo zahtevo za varstvo pacientovih pravic.

Kontaktni podatki o zastopnikih pacientovih pravic